سامانه مدیریت طرحهای پژوهشی دانشکده علوم پزشکی مراغه- اخبار و رویدادها
سامانه مدیریت طرحهای تحقیقاتی با موفقیت راه اندازی شد.

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/4/19 | 
سامانه مدیریت طرحهای تحقیقاتی با موفقیت راه اندازی شد. 
نشانی مطلب در وبگاه سامانه مدیریت طرحهای پژوهشی دانشکده علوم پزشکی مراغه:
http://research.mrgums.ac.ir/find.php?item=1.11.11.fa
برگشت به اصل مطلب