سامانه مدیریت طرحهای پژوهشی دانشکده علوم پزشکی مراغه- راهنمای ارسال طرح
راهنمای ارسال طرح

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/4/19 | 
برای ارسال طرح مطابق مراحل زیر اقدام کنید.
1. در سامانه ثبت نام کنید.
2. به فرم ارسال طرح مراجعه کنید.

مراحل طرح

فایل راهنما را دریافت کنید.
نشانی مطلب در وبگاه سامانه مدیریت طرحهای پژوهشی دانشکده علوم پزشکی مراغه:
http://research.mrgums.ac.ir/find.php?item=1.15.10.fa
برگشت به اصل مطلب